Wystawa ikon pod patronatem naszej Cerkwi – Szczecin 29.05.2023 r.

wpis w: Bez kategorii | 0

W poniedziałek 29 maja o godz. 11.35 w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Patrząc w oczy Ikony”. Wystawa powstała pod patronatem naszej Cerkwi i poświęcona została pamięci Jerzego Nowosielskiego w setną rocznicę urodzin artysty. W przestrzeni naszej szkoły znajdą się ikony różnych artystów. Będzie to swoisty wyraz wdzięczności wobec artysty i myśliciela jakim był Nowosielski, jak również przybliżenie się do sztuki sakralnej przez dzieła które na co dzień stanowią wyposażenie kościelnych wnętrz i włączone są w liturgiczny kult Kościoła. Ikony stanowią nierozerwalną część tradycji teologicznej chrześcijaństwa. Są nie tylko częścią depozytu sztuki, lecz zdumiewającym językiem wiary przełożonym na malarską wizję. Ikony zdobią świątynie i mieszkania, przenoszą doświadczenie sacrum w przestrzenie muzealnych gmachów i miejsc zakorzenionych tak silnie w historii. Rozpoznajemy z łatwością w licznych publikacjach książkowych i ikonosferze – przesycając ją ascetyczną estetyką modlitwy i teologią piękna. Ikony od wieków wpisują się egzystencję człowieka, stanowiąc zachwyt nad Bogiem odsłaniającym w sercu świata swoją twarz. Tam gdzie wszystko jest przeniknięte pośpiechem, hałasem i nerwowością, ikona zaprasza do milczącego dialogu i staje się teofanicznym argumentem za istnieniem Obecności.

                                                                                     o. Rafał Szwedowicz

Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcia wejdź w zakładkę galerie.

Le lundi 29 mai à 11h35 à l’Ecole Secondaire d’Etat des Beaux-Arts. Constantin Brancusi à Szczecin, le vernissage de l’exposition intitulée “Regarder dans les yeux de l’Icône. L’exposition a été créée sous le patronage de notre Église et était dédiée à la mémoire de Jerzy Nowosielski à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de l’artiste.” Dans l’espace de notre école, il y aura des icônes de divers artistes. Ce sera une sorte d’expression de gratitude envers l’artiste et penseur qu’était Nowosielski, ainsi qu’un rapprochement avec l’art sacré à travers des œuvres utilisées quotidiennement dans les intérieurs d’églises et incluses dans le culte liturgique de l’Église. Les icônes font partie intégrante de la tradition théologique du christianisme. Ils ne font pas seulement partie d’un dépôt d’art, mais aussi d’un étonnant langage de foi traduit en une vision picturale. Les icônes décorent les temples et les appartements, transfèrent l’expérience du sacré dans les espaces des bâtiments des musées et des lieux si profondément enracinés dans l’histoire. Nous pouvons facilement le reconnaître dans de nombreuses publications de livres et dans l’iconosphère – en le saturant de l’esthétique ascétique de la prière et de la théologie de la beauté. Les icônes font partie de l’existence humaine depuis des siècles, admirant Dieu révélant son visage au cœur du monde. Là où tout est imprégné de précipitation, de bruit et de nervosité, l’icône invite à un dialogue silencieux et devient un argument théophanique pour l’existence de la Présence.

Père Rafal Szwedowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *